Board of RectorsPGS.TS Nguyễn Tiến Dũng
Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng  Phụ trách chung toàn bộ hoạt động của Trường. 

  Phụ trách các mảng công tác: Hoạch định, triển khai và quản lý chiến lược; chính trị tư tưởng; tổ chức –nhân sự; tài chính; đào tạo sau đại học; thi đua khen thưởng.

  Phụ trách các đơn vị: Phòng Tổ chức - Hành chính; Phòng Kế hoạch – Tài chính; Phòng Sau đại học & Quản lý khoa học (mảng đào tạo SĐH); Khoa Kinh tế; Bộ môn Toán kinh tế.PGS.TS Nguyễn Ngọc Điện
Phó Hiệu trưởng


  Phụ trách các mảng công tác:
  Nghiên cứu khoa học và hoạt động hợp tác quốc tế lĩnh vực luật; chương trình tăng cường tiếng Pháp; hoạt động báo chí và truyền thông; công tác kiểm định, khảo thí và thanh tra học chính; các chương trình liên kết với nước ngoài và chuyên san kinh tế, luật và quản lý (lĩnh vực luật); Bản tin UEL.

  Phụ trách các đơn vị: Phòng Hợp tác quốc tế; Phòng Sau đại học & Quản lý khoa học (mảng NCKH về Luật); Phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng; Khoa Luật; Khoa Luật kinh tế; Bộ môn Ngoại ngữ.TS Hoàng Công Gia Khánh
Phó Hiệu trưởng  Phụ trách các mảng công tác:
  Xây dựng cơ bản; các dự án xây dựng và đầu tư; kế hoạch – tài chính theo phân công của Hiệu trưởng; hệ thống thông tin; hoạt động dịch vụ của các đơn vị; quan hệ doanh nghiệp và hỗ trợ sinh viên.

  Phụ trách các đơn vị: Phòng Quản trị thiết bị; Tổ Công nghệ thông tin; Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên; Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học & Đào tạo ngắn hạn; Khoa Tài chính – Ngân hàng; Khoa Kế toán – Kiểm toán.TS Lê Tuấn Lộc
Phó Hiệu trưởng  Phụ trách các mảng công tác:
  Đào tạo đại học; chương trình chất lượng cao và cử nhân tài năng; giáo trình; công tác sinh viên, cựu sinh viên.

  Phụ trách các đơn vị: Phòng Đào tạo; Phòng Công tác sinh viên; Thư viện; Khoa Kinh tế đối ngoại.TS Dương Như Hùng
Phó Hiệu trưởng  Phụ trách các mảng công tác:
  Hoạt động nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế, thông tin, tư vấn chính sách lĩnh vực kinh tế và quản lý; các chương trình liên kết với nước ngoài và chuyên san kinh tế, luật và quản lý (lĩnh vực kinh tế & quản lý).

  Phụ trách các đơn vị: Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Tài chính; Trung tâm Đào tạo quốc tế; Khoa Quản trị kinh doanh; Khoa Hệ thống thông tin.Visit total: 272,537

19,329